Yahoo Italia Ricerca nel Web

Risultati di ricerca

  1. Maria Francesca, Putri Bourbon-Parma. Vittorio Emanuele III atau Viktor Imanuel III (11 November 1869 – 28 Desember 1947) ialah Raja Italia dari 1900 sampai 1946 . Vittorio Emanuele III ialah putra dari Umberto I. Ia menjadi raja, pada usia 31, setelah pembunuhan ayahandanya pada 1900.

  2. Articles relating to Victor Emmanuel III of Italy (1869-1947, reigned 1900-1946) and his reign.

  3. en.wikipedia.org › wiki › Victor_Emmanuel_III_of_AlbaniaVictor Emmanuel III - Wikipedia

    Victor Emmanuel III (11 November 1869 – 28 December 1947), born Vittorio Emanuele Ferdinando Maria Gennaro di Savoia, was King of Italy from 29 July 1900 until his abdication on 9 May 1946. A member of the House of Savoy , he also reigned as Emperor of Ethiopia (1936–41) and King of the Albanians (1939–43).

  4. Viktor Emanuel III. Savojský ( italsky Vittorio Emanuele III. di Savoia , 11. listopadu 1869 – 28. prosince 1947 ) byl v letech 1900 – 1946 předposledním italským králem , v letech 1936 – 1941 také předposledním habešským ( etiopským ) císařem a v letech 1939 – 1943 posledním králem Albánců .

  5. Victor Emmanuel III ( tiếng Ý: Vittorio Emanuele III, tiếng Albania: Viktor Emanueli III; 11 tháng 11 1869 - 28 tháng 12 1947) là một thành viên của Nhà Savoy và là Vua của Ý (từ 29 tháng 7 năm 1900 cho đến khi thoái vị vào 9 tháng 5 năm 1946). Ngoài ra, ông giữ vương miện của Ethiopia và Albania ...

  6. Regele Victor Emmanuel al III-lea al Italiei cu fiul Umberto și nepotul Vittorio. Vittorio Emanuele di Savoia (n. 12 februarie 1937, Napoli, Regatul Italiei – d. 3 februarie 2024, Geneva, Geneva, Elveția) a fost singurul fiu al lui Umberto al II-lea, ultimul rege al Italiei.

  7. Articles relating to Victor Emmanuel III of Italy (1869-1947, reigned 1900-1946) and his reign.